Preferencje Polityczne Zaolziańskich Polaków po Aksamitnej Rewolucji
HomePageAktualności i Wydarzenia → Preferencje Polityczne Zaolziańskich Polaków po Aksamitnej Rewolucji
11.05.2022
Preferencje Polityczne Zaolziańskich Polaków po Aksamitnej Rewolucji
Avion, 29 listopada 2022, godz. 17
Zdumiewa fakt, iż dotychczas Zaolzie pozostało niemal „nietknięte” przez przedstawicieli nauk o polityce (w odróżnieniu od historii, etnologii, socjologii czy językoznawstwa).
Do przełomu lat 80. i 90. XX w. przyczyny tego stanu rzeczy były oczywiste. W Czechosłowacji de facto nie uprawiano nauk o polityce (trudno w tym kontekście kursy marksizmu-leninizmu uznać za przejaw działalności naukowej w tym obszarze), zaś w Polsce istniał nieformalny zakaz zajmowania się polską mniejszością narodową w państwach ościennych, nie wspominając już o jej aktywności politycznej.
Zdumiewa natomiast fakt, iż po przemianach 1989 roku zabrakło pogłębionych i kompleksowych analiz na gruncie nauk o polityce dotyczących zachowań wyborczych Polaków na Zaolziu. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza polskiej literatury, albowiem na gruncie czeskiej politologii podjęto kilka prób analizy zachowań politycznych mniejszości narodowych i etnicznych, w tym polskiej mniejszości na Zaolziu.
Opracowania te w zdecydowanej większości dotyczą form i sposobów samoorganizacji politycznej mniejszości, w zdecydowanie mniejszym stopniu odnoszą się do zachowań wyborczych w dłuższej perspektywie czasowej ze wskazaniem na określone tendencje.
Celem spotkania jest dyskusja na kanwie monografii zatytułowanej Preferencje polityczne Zaolziańskich Polaków po „aksamitnej rewolucji”, której przedmiotem była analiza ilościowa preferencji politycznych przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu, wyrażających się w ich aktywności wyborczej.
W spotkaniu udział wezmą:
prof. dr hab. Radosław Zenderowski
prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
dr hab. Rafał Glajcar, prof. UŚ
Wydarzenie realizowane w ramach projektu Kongresu Polaków w RC współfinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2022".
Subskrypcja e-mailowa
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu

SUBSKRYBUJ

Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz